ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 1

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ ขวัญภิรมย์ พันจันทึก

รหัส : 812-952-9508

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ เพ็ญนีติ์ ฐานทัพพ์

รหัส : 713-828-7437

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 2

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ โชติกา นาคพันธุ์

รหัส : 510-935-8282

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ วัชรชัย พันธุ์เอก

รหัส : 510-157-1696

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 3

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ ทิพรัตน์ กองสุวรรณ์

รหัส : 913-769-2786

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ พันธุ์เทพ เอี่ยมสอาด

รหัส : 810-381-6454

 

ผู้ได้รับของ รางวัลใหญ่ รอบที่ 1

ผู้ที่ได้รับ นาฬิกา Rolex Submariner ได้แก่

คุณ ถาวร รูปสอาด

รหัส : 110-647-9008

ผู้ที่ได้รับ รถยนต์ All New MG5 ได้แก่

คุณ สุธี เอี้ยวพาเจริญ

รหัส : 111-434-6366

ผู้ที่ได้รับ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊คไบค์ CBR 650R ได้แก่

คุณ กิตติพงษ์ นราภิรมย์

รหัส : 610-202-6047

ผู้ที่ได้รับ ทองคำแท่งหนัก 10 บาท ได้แก่

คุณ ปูชิดา ผินโพธิ์

รหัส : 910-111-9625

 

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 5

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ วิทวัส ปถมวาลย์

รหัส : 910-712-5097

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ อัมพร ปวงคำ

รหัส : 610-694-3185

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 6

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ ชุติมา พิพัฒน์

รหัส : 610-186-6866

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ ธีวรา สุขชื่อ

รหัส : 511-815-8608

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 7

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ สุวัช ผิวโพธิ์

รหัส : 211-612-1396

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ อิศรา ชูอำไพ

รหัส : 710-010-7403

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 8

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ พัฒนพงศ์ บรรจงช่วย

รหัส : 513-103-1598

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ ฉัฐริกา นาคสุทิน

รหัส : 714-077-4965

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 9

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ ปิยวรรณ แสงดี

รหัส : 610-702-0609

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ โชคอนันต์ เพิ่มพูลวัฒนะกุล

รหัส : 313-514-5839

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 10 

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ เสาวนีย์ สายแวว

รหัส : 212-809-2604

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ วุฒิชัย เปี่ยมพูล

รหัส : 911-752-4709

ผู้ได้รับรางวัลย่อย ครั้งที่ 11

ผู้ที่ได้รับ iPhone 13 mini (128GB) ได้แก่

คุณ ปรีชา ชาญมะเริง

รหัส : 810-140-5749

ผู้ที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ (1 เส้น) ได้แก่

คุณ กันต์ธร ทองมูล

รหัส : 910-460-1826

แชร์บทความนี้