ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลใหญ่ รอบสุดท้าย ครั้งที่ 12
ผู้โชคดีตัวจริงที่ได้รับ รางวัลที่ 1  Rolex Submariner จำนวน 1 รางวัล ๆละ 317,000 บาท

ผู้ที่ได้รับ Rolex Submariner ได้แก่

คุณ จันทร์ทา พรมมาลา
รหัส : 810-629-3771
ผู้โชคดีตัวจริงที่ได้รับ รางวัลที่ 2 รถยนต์ All New MG5 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 584,000 บาท

ผู้ที่ได้รับ รถยนต์ All New MG5 ได้แก่

คุณ ศิริลักษณ์ แถวโนนงิ้ว
รหัส : 713-762-6998
ผู้โชคดีตัวจริงที่ได้รับรางวัลที่ 3  รถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR 650R   จำนวน 1 รางวัล ๆละ 324,300 บาท

ผู้ที่ได้รับ รถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR 650R ได้แก่

คุณ ทศพล ศรีสวัสดิ์
รหัส : 910-055-9986
รางวัลที่ 4  ทองคำแท่งหนัก 10 บาท  จำนวน 1 รางวัล ๆละ 305,296.22 บาท

ผู้ที่ได้รับ ทองคำแท่งหนัก 10 บาท ได้แก่

คุณ วรรณี อินทสร
รหัส : 515-865-1078
________________________________________________________
ประกาศรายชื่อ #สำรองดังนี้ หากของรางวัลมีผู้ที่ผู้ได้รับตัวจริงสละสิทธิ์
อาทิเช่น (ไม่มีรหัส, ไม่สามารถเสียภาษีกับของราวัลได้)
รายชื่อสำรอง รางวัลที่ 1  Rolex Submariner จำนวน 1 รางวัล ๆละ 317,000 บาท
1108328522 ปรีดาพร จักรคุ้ม
2155320871 สมบูรณ์ เนตรนิมิตร
1113204327 ชโลธร สีหาทิพย์
7122560145 นาย พิชัยยุทธ อ่องธรรมกุล
6102245612 เดชา เชิดสุข
3120527163 น.ส.ตรีรัตน์ สร้อยจีบ
1114583489 วัชรากร เอี่ยวสานุรักษ์
9124330943 เอกพล ไชยสิน
5153970345 วิไล บุญเอก
1100158854 บุญศรี ศรีทองเกิด
7137626998 นางสาวศิริลักษณ์ แถวโนนงิ้ว

 

รายชื่อสำรอง รางวัลที่ 2 รถยนต์ All New MG5 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 584,000 บาท
8160617793 น้ำทิพย์ คงสุภาพ
2128716487 นิตยา พวงผกา
5120755834 อรอุษา เชื้อวัฒนาสถาพร
5115211562 สมศักดิ์ ตั้งจุตินันท์
9118547655 กมลชนก ทองนุช
2106274415 ธนันดร มัธยมสมบูรณ์
2109242574 กีรตยา ขำไชโย
9122255593 สุเทพ ชูผึ้ง
7137598239 รจนี หงษ์ศรี
9104922238 พิพัฒน์ ศักดิ์เจริญ

 

รายชื่อสำรอง รางวัลที่ 3  รถมอเตอร์ไซค์ Honda CBR 650R   จำนวน 1 รางวัล ๆละ 324,300 บาท
6104641163 กฤษณี ศรีมี
7118775858 นาย ยุทธพงษ์ มั่งนุกูล
8135237441 กมลวัลย์ โกมลสวรรค์
7101484124 จิราภา กองค้า
3128666619 พนิดา มนเทียนทอง
5108553994 หิรัญ แก้วกลม
5131223095 หนึ่ง
2116972983 อสมา จะยี
5123720670 วรวรรณ สิงห์มานพ
9121899015 ณัฐวดี ดอนวิจารณ์

 

รายชื่อสำรอง รางวัลที่ 4  ทองคำแท่งหนัก 10 บาท  จำนวน 1 รางวัล ๆละ 305,296.22 บาท
7123038285 สมฤดี มากอ้น
1114193954 วิภา จุมพล
7123500252 ณรงค์เดช ศรีประสาน
1110058370 ไกรลักษณ์ ธันยากรวรกุล
2101286959 ฐานิกา พุทโธ
8128807081 อภินันทน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข
7105285935 เนาวนิต วงศ์แก้ว
9137387930 อรรถชัย บุญสังข์
6104262472 ธวัฒ ดีเทียน
3143733749 กมลวรรณ พรเสนา

แชร์บทความนี้